Nyheder fra Aalborg

10 °
Overskyet

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Aalborg og omegn

Job tilbydes:
Afdelingslæge på Mave- og Tarmkirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
Mave- og Tarm Kirurgisk Speciale, Klinik Kirurgi og Kræftbehandling, Aalborg UniversitetshospitalAfdelingslæge til Mave- og Tarmkirurgisk AfdelingStilling som afdelingslæge med vagt ønskes besat pr. 1. januar 2023 eller efter aftale.Afdelingen har fem hovedområder bestående af øvre benign-, øvre malign-, kolorektal-, akutkirurgi og avanceret endoskopi. Afhængig af interesseområde kan afdelingslægen placeres i et af de fem teams.Ved ønske om tilknytning til det øvre kirurgiske område er hovedfunktionen at varetage udredning og behandling af øvre kirurgiske lidelser.Ved ønske om tilknytning til det kolorektale fagområde er hovedfunktionen at varetage både maligne og benigne tilstande indenfor kolorektalkirurgi. Afhængig af faglige kompetencer og interesse kan tilknytningen primært blive til den nedre maligne eller benigne kolorektalkirurgi.Ved ønske om tilknytning til fagområdet akutkirurgi er hovedfunktionen de akutte kirurgiske patienter og den øvre benigne kirurgi samt endoskopiske funktioner.Afdelingen har en omfattende aktivitet indenfor avanceret endoskopi, som naturligt vil være en del af arbejdsopgaverne.For begge fagområdetilknytninger må det dog forventes, at stillingen omfatter deltagelse i den akutte kirurgi inden for både øvre og nedre kirurgi.Stillingen ønskes besat med en speciallæge i kirurgi med interesse for et af de ovennævnte fagområder. Det forventes, at ansøger også ønsker at deltage i afdelingens forsknings- og undervisningsaktivitet samt på sigt gennemgår relevante fagområdeuddannelse.Ansatte indgår i 7-9 skiftet tilstedeværelsesvagt (bagvagt) alternerende med 1.reservelæger i dagtid.Udetjeneste forekommer iht. overenskomstens regelsæt.Ansøgningsfrist 17. oktober 2022.Yderligere oplysning om stillingen og en funktionsbeskrivelse kan rekvireres hos de ledende overlæger Lars Maagaard Andersen, Henrik Kold-Petersen eller sekretær for afdelingsledelsen Lotte Laursen Klagenberg, lotte.laursen@rn.dk tlf. 97 66 11 72SpecialeprofilMave- og Tarmkirurgisk Speciale har funktioner på henholdsvis Aalborg Universitetshospital Syd og i Hobro.I Aalborg varetages primært den højtspecialiserede diagnostik og behandling af kirurgisk gastroenterologiske sygdomme for Region Nordjylland og basisniveau behandling for lokalområdet.Afdelingen er inddelt i en øvre og nedre sektion, der igen er team opdelt for henholdsvis maligne og benigne diagnoser.Sengemassen udgøres af afdeling A1 med 24 stationære senge til øvre GI og afdeling A2 med 24 senge til nedre GI.Der er i 2021 etableret et abdominalt kirurgisk akutafsnit (AMA-A) med seks stationære senge tilhørende henholdsvis A1 og A2. Dertil kommer at Mave- og Tarmkirurgisk Speciale har 14 akutpladser i AMA-A. Hovedparten af de akutte patienter forventes afsluttet herfra uden at komme i de stationære sengeafsnit.I Hobro varetages primært elektiv kirurgi, overvejende galdestens- og herniekirurgi samt basisbehandling af lokalbefolkningen.Der er også urologi og gynækologi i Hobro, hvor udredning og behandling varetages af de respektive specialer fra Aalborg.  Fra august 2014 overgik afsnittet i Hobro til ren dagkirurgisk aktivitet. EndoskopienhedenDer udføres ca. 12.200 endoskopier årligt. Rutineundersøgelser foretages på endoskopiafsnit i både Hobro og Aalborg. Derudover har afdelingen to dedikerede stuer til avanceret endoskopi i Aalborg, hvor der varetages alle former for endoskopiske procedurer, herunder ESD, EMR og stentanlæggelse i såvel øvre som i nedre GI-tract, Halo ablation, dobbeltballonenteroskopi, SPY-ERCP og alm. ERCP, endoskopisk nekrosektomi, cystogastrostomi, EUS med FNA mm.  Lægebemandingen i det Mave- og Tarmkirurgisk Speciale er aktuelt 2 ledende overlæger, 1 klinisk professor, 24 overlæger, 9 afdelingslæger, 7 hoveduddannelseslæger i kirurgi, 5 introduktionslæger og 7 basislæger.Hoveduddannelsesforløb i kirurgi, sker i samarbejde med Regions-sygehusene i Hjørring, Viborg og Randers. Herudover varetages fagområdeuddannelse i kolorektal-, øvre GI- og HPB-kirurgi.Vagtbemanding Overlægevagten består af overlæger med vagt fra bolig.Vagten er inddelt i øvre og nedre team.Bagvagten består af afdelingslæger og 1. reservelæger i hoveduddannelse i kirurgi med tilstedeværelsesvagt i hospitalet.Mellemvagten er i tilstedeværelses vagt.Forvagten er i tilstedeværelses vagt.Et andet overlægevagtlag med beredskabsvagt varetager den akutte del af de højtspecialiserede øvre funktioner inklusive komplikations-kirurgi.Om Region NordjyllandRegion Nordjylland leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi er ca. 15.000 medarbejdere om opgaven, der med et utal af forskellige fagligheder hver dag arbejder for at skabe værdi for de nordjyske patienter og borgere og et sammenhængende Nordjylland. Hos os kan du både gøre karriere, gøre hver dag vigtig og gøre en forskel. Læs mere om regionen på www.rn.dk.
Region Nordjylland
Indrykket 23. september på JobNet
Job tilbydes:
Fantastisk underviser til musiksamvær søges!
Dygtig musikunderviser søges til flere hold i aftenskoleregi. Da vi har fået øget forespørgsel på undervisning i musik/sanglege, søger vi en fagligt dygtig underviser til vores hold. Vi mangler underviser til allerede eksisterende musiske aktiviter på bo- og væresteder. Vi mangler en underviser til hold i Gistrup med opstart med det samme og Vodskov og Nr. Sundby med opstart i januar. Det drejer sig om 7 lektioner ugentlig, med mulighed for flere timer i Aars. Målruppen er psykisk syge og mennesker med udviklingshæmning. Undervisningen vil forgå i både dag- og aftentimerne. Lille Skole for Voksne er en aftenskole for psykisk sårbare og personer med udviklingshandicap, der tilbyder undervisning i henhold til lov om folkeoplysende voksenundervisning. Undervisningen på Lille Skole for Voksne sker under hensyntagen til kursisternes psykiske sårbarhed. Hensyntagende undervisning har færre kursister pr. hold - max. 7 og der tages individuelle hensyn til kursistens udfordringer.   Vi søger en underviser der: - er fagligt velfunderet - har erfaring med målgrupperne - arbejder godt selvstændigt - kan undervise i komplekse sammenhænge Vi tilbyder en god og spændende arbejdsplads med gode arbejdsforhold, samt et job med mange udfordringer og stor indflydelse på opgaveløsningen i et åbent miljø, hvor vi sætter faglighed, humør og omsorg i højsæde. Vi forbeholder os ret til at indhente straffe- og børneattest inden endelig ansættelse. Stillingen aflønnes i henhold til overenskomst.
Lille Skole for Voksne
Indrykket 26. september på JobNet
Job tilbydes:
Bofællesskaber, Bostøtte og Værested søger en pædagog til en fast ansættelse med gennemsnitligt 17 timer om ugen
Dette stillingsopslag er målrettet dig, som ønsker at arbejde med voksne mennesker med lettere fysiske- og eller psykiske udviklingshandicaps, og som finder værdi i at støtte den enkelte i at leve sit liv så uafhængigt og meningsfuldt som muligt. Det er det, vi er fælles om, stolte af og dedikerede til.Bofællesskaber, Bostøtte og Værested er et alsidigt ledelsesfelt, som du har mulighed for at blive del af pr. 1. november 2022, eller tidligere hvis du har mulighed for at tiltræde før. Vi søger lige nu en ny kollega med funktion i bostøtteteamet.Vi er kendt for at være en arbejdsplads med høj faglighed, lavt sygefravær og med stor trivsel og arbejdsglæde. Vi motiveres af i samspil med den enkelte borger at støtte, vejlede og rådgive denne til at skabe sig et liv som er uafhængigt, rigt på muligheder og indhold, og hvor man er forventet i et ligeværdigt samspil med alle sine kompetencer.Vi søger:Vi søger lige nu en ny kollega som kan være del af bostøtteteamet med gennemsnitligt 17 timer om ugen.Du ansættes til det samlede ledelsesfeltet, og i og med at vi betragter ledelsesfeltet som en fælles arbejdsplads, forventer vi også at alle tager del i opgaver på tværs af organisationen, hvis der opstår behov for det. Vi har erfaringer for at vores faglige kunnen og arbejdsmiljø øges af, at vi orienterer os på tværs i ledelsesfeltet if. at få de rette kompetencer i spil, hvor behovene måtte opstå.Stillingen ønskes besat pr. 1. november 2022, og gerne før hvis der er mulighed for det.Om Bofællesskaber, Bostøtte og Værested:Bofællesskaber, Bostøtte og Værested er del af Voksenafdelingen i Job og Velfærd, og er organisatorisk en del af Center for Livskraft.Vi er i Bofællesskaber, Bostøtte og Værested fælles om en arbejdsplads, som dækker over syv bofællesskaber uden nattevagt, et team af bostøtte medarbejdere, som yder bostøtte til ca. 170 borgere i hele Aalborg Kommune samt Værestedet Perlen – et uvisiteret dag- og fritidstilbud. I bofællesskaberne og i bostøtten ydes støtte efter SEL § 85, og på Værestedet tager støtten afsæt i SEL § 79.I alt er vi i kontakt med ca. 320 mennesker med letter fysiske og/eller psykiske udviklingshandicaps i gennemsnit om ugen via bofællesskaberne, bostøtten og Værestedet Perlen.Vi har stor viden og erfaring i mødet med mennesker med udviklingshandicaps. Vi arbejder ud fra en neuropædagogisk referenceramme, suppleret med viden om psykiatri og udviklingshandicap, motiverende samspil, affekt regulering samt udviklingshandicaps og seksualitet. Vi ved dog ikke alt – og vi orienterer os løbende imod en tværfaglig tilgang i samspil med både borgeren selv, dennes netværk og samarbejdsparter internt og eksternt.Vi møder den enkelte med en forventning om, at ethvert menneske kan noget, kan lære noget og har ønsker og drømme, som motiverer. Centralt i arbejdet som pædagog i Bofællesskaber, Bostøtte og Værested forventes en høj grad af respekt i mødet med borgeren med blik for såvel borgerens integritet samt ydmyghed if. din færden i borgerens hjem.Om stillingen:Som ansat i Bostøtteteamet yder du bostøtte til mennesker med lettere udviklingshandicaps. Det overordnede sigte er at støtte borgeren i at tilegne sig færdigheder og strategier til at nå de mål, som borgeren har aftalt med sin rådgiver. Målene understøtter, at borgeren oplever muligheder for at sætte sine egne ressourcer i spil positivt, så borgeren kan varetage et mere selvstændigt liv.Arbejdet foregår primært i borgerens eget hjem og arbejdstiden er som udgangspunkt placeret i dagtimerne.Arbejdet med målgruppen fordrer, at du er:Fagligt velfunderet og udviklingsorienteretEr mentaliserende og reflekterende over din egen ageren if. at støtte borgeren bedst muligt.Handlekraftig og evner at tænke kreativt if. de veje, du sammen med borgeren etablerer for at støtte denne i størst mulig uafhængighed.Kan arbejde struktureret ud fra borgerens ressourcer og behov.Er fleksibel og besidder en høj grad af omstillingsevne, da der kan opstå pludselige behov, som er væsentlige at støtte op om her og nu.Er rolig, tillidsskabende, tydelig og i stand til at facilitere tryghedsskabende rutiner og strukturer.Har evner til at arbejde med dokumentation, som en del af den pædagogiske praksis.Du skal endvidere påregne en høj grad af alene arbejde, hvorfor din ansvarlighed og selvstændighed er væsentlige kvalifikationer. Dine opgaver vil være centraliseret omkring støtten til borgerne, men derforuden er der også en række ad hoc opgaver, vi som team tager hånd om eks. koordinering af opgaver, afløsning og faglig sparring. Teamsamarbejdet vægtes højt og er en forudsætning for det solide afsæt som alene arbejdet udspringer fra.  Vi forventer derfor at du:Er uddannet pædagog eller besidder lignende relevant uddannelse.Har overblik og kan handle i pressede situationer.Har erfaring med og lyst til at arbejde med mennesker med udviklingshandicap.Kan motivere og inspirere – og tør handle anderledes og skaber betingelser så borgerens potentiale ses og sættes i spil.Er fagligt velfunderet, udviklingsorienteret og tager medansvar for kvalificering af praksis og udvikling af organisationen.Er reflekterende og har etiske overvejelser over egen praksis.Kan fungere selvstændigt såvel som være del af et team.Kan arbejde systematisk med indsatsmål og delmål – med blik for borgerens mål, samt evne til at redegøre for valg af metoder samt evaluering af effekten af indsatsen.Er skriftligt velformuleret og har gode IT-kundskaber.Kan skabe og indgå i en positiv dialog.Har viden om neuropædagogikVi tilbyder:At du bliver del af et team med engagerede kollegaer med høj faglighed og øje for vidensdeling.At du bliver del af et team, hvor vi arbejder målrettet med at støtte den enkelte i at leve et så uafhængigt og indholdsrigt liv som muligt.At du bliver en del af en aktiv og omskiftelig hverdag med mange spændende udfordringer.At du bliver del af et velfungerende arbejdsmiljø, som vi finder centralt for at lykkes med kerneopgaven.Kollegial respons og supervision if. praksis.Ansættelsessamtaler vil finde sted løbende i takt med at vi modtager kvalificerede ansøgninger. Samtalerne vil finde sted på Værestedet Perlen, Kastetvej 26K, 9000 Aalborg.Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomster mellem KL og SL.Der indhentes straffeattest og reference inden endelig ansættelse.Kørekort er en forudsætning og vi forventer at du har egen bil til rådighed. Kørsel godtgøres med skattefri kørselsgodtgørelse i henhold til Skattesrådets kørselstakster.Vil du vide mere om stillingen kan du kontakte Leder Anne Bøjer på tlf. 25 20 03 11 i tidsrummet 9.00-15.00.Send ansøgningDu sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Send ansøgning" og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.Aalborg Kommunes VoksenafdelingVores DNA – en del af noget størreI Voksenafdelingen vil vi være pionerer i faglig særklasse. Vi sætter mennesket først, og sammen styrker vi den enkeltes potentiale. Det er denne spændende organisatoriske virkelighed, du får mulighed for at blive en del af.Vi har en stærk kultur, der omfavner et lige så stærkt menneskesyn. Vi tror på, at alle mennesker er forskellige og derfor har unikke måder at være betydningsfulde på. Det gælder både de mennesker, vi er her for, og de mennesker vi er her sammen med. Som en del af forvaltningen Job og Velfærd har vi en hel central rolle i at sikre vækst, fælleskab og velfærd i Aalborg Kommune.Læs mere om vores organisation, og hvad vi står på her:Nye Fælles Veje – vores strategi på det specialiserede områdeMed mennesker i fokus - Voksenafdelingens vision, kerneopgave og resultatmålVi udvikler os sammen - Aalborg Kommunes grundfortælling og DNAAalborg Kommunes ledelsespolitik4 for fællesskabet – Aalborg Kommunes personalepolitikI Aalborg Kommune tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi, og vi bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgave endnu bedre. Vi behandler alle vores medarbejdere ligeværdigt, og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold. Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejseSom medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger.Vores kommune – i rivende udviklingAalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.
Aalborg Kommune
Indrykket 27. september på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk